Provozní řád školky


Tento Provozní řád upravuje vztahy, práva a povinnosti mezi soukromou školkou Dětská skupina FORMELO, z.s., IČ: 19090773 (dále jen „školka“ nebo „provozovatel“) a zákonnými zástupci dětí, kteří školku navštěvují.


1. Provozní a otevírací doba

Školka je v provozu: pondělí - pátek v době 6:30 - 16:30 hodin. 

Školka je uzavřena po dobu státních svátků; o otevírací době po dobu školních prázdnin budou zákonní zástupci včas informováni.

2. Věk dítěte

Naše školka je určena pro děti od 2 do 7 let.

3. Příjem dítěte

3.1. Při nástupu dítěte do školky je nutno vyplnit u každého dítěte Evidenční list a Prohlášení. Údaje o dítěti budou u nás založeny v naší databázi. Informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s ustanovením zákona č. 101/ 2000 sb. o ochraně osobních údajů. Vyplněním Evidenčního listu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

3.2. Přihlásit dítě můžete kdykoliv během roku, minimálně však na jeden celý kalendářní měsíc. K ukončení docházky dítěte může dojít buď dohodou mezi školkou a zákonným zástupcem k určenému dni, nebo výpovědí jedné ze stran. Výpovědní lhůta činí 1 kalendářní měsíc a běží od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně. Po dobu výpovědní lhůty náleží školce předepsané školné, a to za počet dní, které zákonný zástupce uvedl v Evidenčním listu.

 3.3. Při vyplnění Evidenčního listu Vám budeme rezervovat místo do naší školky. Platí se při tom nevratná jednorázová záloha ve výši 1500,- Kč. Ta bude odečtena z platby za 1. měsíc nástupu Vašeho dítěte do školky. 

3.4. V případě naplnění kapacity školky budou pro příjem do školky upřednostněny děti, které budou školku navštěvovat v plném denním režimu.

4. Příchod do školky

Doprovod se nemusí zouvat, jsou však pro něj u vstupu připraveny čisté návleky. Dítě přezujte do bačkůrek a převlečte do pohodlného oblečení v šatně. Zde nechte též náhradní oblečení pro případ „nehody“. Věci na spinkání předejte učitelce a ona (popř. dítě samo) je uloží do svého obrázkem označeného kapsáře v odpočinkové místnosti.

Každému dítěti, které k nám chodí pravidelně, bude přidělen obrázek s věšáčkem na oblečení, který bude používat jen Vaše dítě. Tento obrázek bude vaše dítě provázet v umývárně i na postýlce při spinkání.

5. Předání dítěte

5.1. Při vyzvednutí dítěte ve školce se doprovod prokáže (na vyžádání pracovnice) občanským průkazem. Pokud bude vyzvedávat dítě jiná osoba, je nutné toto nahlásit při příjmu dítěte a prokázat OP. Doprovod by neměl být mladší 18 let. Pokud je mladší 18-ti let musí být zároveň vyplněno „Zmocnění k vyzvedávání dítěte nezletilou osobou“. Dítě je předáno jen osobě, která je uvedena v Evidenčním listu dítěte.

5.2. Dítě je potřeba ze školky vyzvednout tak, aby mohla být budova v 16.30 uzavřena. V případě nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby školky bude dítě předáno do  náhradní domácí péče učitelce (vychovatelce) a bude o něj postaráno do příchodu rodičů. Za každou započatou hodinu bude účtováno 500,- Kč. Rodiče budou vyrozuměni všemi dostupnými způsoby. Po 20.00 hod. informujeme policii.

6. Důležité informace pro Vás

6.1. Do školky přijímáme děti očkované v rozsahu povinného očkování. Tuto skutečnost uvádíte v evidenčním listu dítěte včetně pediatra dítěte. Nepřijímáme děti nemocné, nachlazené, s infekčními chorobami. Toto opatření je v zájmu všech dětí a rodičů. Alergie, cukrovku či jiná stálá onemocnění zapište prosím do Evidenčního listu. Na základě evidence je možné dohledání počátku infekce či epidemie. Prosíme rodiče o nahlášení infekční choroby, pokud se objeví u dítěte po předání.

6.2. V případě znečištění oblečení jídlem či jiné „nehody“, dítě převlečeme do  přineseného náhradního oblečení, které má ve svém batůžku na věšáčku v šatně. V krajních případech máme pro děti připraveno naše čisté náhradní oblečení.

6.3. V případě jakéhokoliv ohrožení evakuujeme děti do domácí péče, kde o ně bude náležitě postaráno. Informujeme policii.

6.4. Školné

Výše školného se odvíjí od doby, na kterou je dítě ve školce podle Evidenčního listu přihlášeno a informace o jeho výši je k dispozici na webových stránkách školky www.formelo.cz.

Školné je možno hradit hotově v kanceláři školky či převodem na účet vždy nejpozději k 20. dni v měsíci na měsíc následující.

6.5. Školné je považováno za paušální platbu, která se v době nepřítomnosti dítěte nevrací a nevrací se ani v době, kdy je provoz školky uzavřen na základě vládních nařízeních.

6.6. Příspěvky – do školného nejsou zahrnuty vstupy na sportovní akce, zdravotní akce, kulturní akce, divadla, spotřební a výtvarný materiál.

Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat po zákonném zástupci zaplacení jednorázového příspěvku na dané akce; výše všech příspěvků v daném měsíci nesmí přesáhnout 300,- Kč.

6.7. Stravné

Stravné je hrazeno současně se školným. Obědy je nutno odhlásit vždy do 8.00 hodin v pondělí a další dny vždy do 12.00 hod. na den následující. Vyúčtování stravného je vždy na konci měsíce a částka bude odečtena od školného na další měsíc či vrácena v hotovosti. Neodhlášené stravné bude účtováno v plné výši.

6.8. Nemoc, úrazy, léky:

Při zhoršení zdravotního stavu dítěte jsou rodiče ihned informováni s žádostí o včasné vyzvednutí dítěte.

Dítěti nebudou podávány žádné medikamenty ani léky, pokud nebudeme mít písemný souhlas rodičů a to ani léky volně prodejné.

Pokud zdravotní stav dítěte vyžaduje dlouhodobější medikamentaci, je personálem akceptována pouze v případě písemného souhlasu rodičů a písemného doporučení lékaře (cukrovka, alergie apod.).

7. Důležité pro Vaše dítě

7.1. V případě jakéhokoliv zranění vychovatelé zajistí základní ošetření vašeho dítěte či poskytnutí první pomoci. V případě vážnějšího poranění voláme rychlou záchrannou službu č. 155.

8. Personál

8.1. O vaše děti se stará personál, který má potřebné pedagogické či zdravotnické vzdělání a je proškolen v neodkladné péči o dítě.

8.2. Naše učitelky mají pro děti vždy připravený program, který je adekvátní jejich psychomotorickému vývoji – viz. vzdělávací program a tématické plány.

9. Pitný režim, jídlo, hygiena dětí a úklid

9.1. Pro vaše děti je připravena ovocná šťáva, pitná voda, čaj. Dítě může mít své pití z domova, prosíme ne však ve skleněných lahvích a vše řádně podepsané.

9.2. Svačiny připravujeme u nás ve školce (provoz schválen KHS JC) obědy jsou zajištěny a zaváženy externím dodavatelem. Jídelníček je vždy zveřejněn na nástěnce ve školce a na našich webových stránkách.

9.3. Prosíme rodiče, aby nedávali dětem s sebou žvýkačky, bonbóny a jiné sladkosti (vyjma oslav narozenin). Cena jednoho obědu je 40,-Kč. Svačiny i pitný režim jsou zdarma.

9.4. Pokud dítě ještě nosí pleny, dávejte je dítěti s sebou. Můžete přinést i větší balení, které pro vaše dítě uschováme a po spotřebování Vás budeme informovat. Použité pleny likvidují zákonní zástupci v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. Zákon o odpadech.

9.5. Ve všech prostorách školky je prováděn pravidelně úklid.

 

V Českých Budějovicích dne 01. 08. 2023Aktuality
led222024
KOUZELNÉ PŘESPÁNÍ VE FORMELU Listopad 2024
Dobrou náladu nezapomeňte doma.

led222024
Nadstandartní aktivity - Solná jeskyně 2024
Solná jeskyně součástí školkového režimu.

led222024
Kurz plavání - jaro/léto 2024
Zajišťujeme pro Vaše děti opakovanou každoroční nadstandardní aktivitu ...

říj172022
SOUROZENECKÁ SLEVA
KAŽDÝ SOUROZENEC SLEVA 20% ZE ŠKOLNÉHO

... přejít na aktuality
Rychlý kontakt

Děti lze vyzvedávat

Po obědě
12:00 – 12:15 hod.
Po spaní
od 14:30 hod.

Více informací

Telefonní spojení

Dagmar Bučilová tel. 602 698 658
Mgr. Jitka Hamerníková tel. 604 160 869


E-mail: 
formelocb@gmail.com 
Web:    www.skolkacb.cz


Facebook

Počasí České Budějovice - Slunečno.cz